Kanino i-dedeliver ang mga order?

Modified on Thu, 02 Feb 2023 at 12:44 PM

Lahat ng order ay i-papadala sa address ng Kasari Community Leader. Tayo bilang Kasari ang tatanggap ng items at mag-sosort nito para sa ating mga Suki o customers.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article