Paano mag-order ang ating mga Suki?

Modified on Fri, 03 Feb 2023 at 03:19 PM

Para maka-order ang ating Suki, i-send lamang ang link ng inyong store sa kanila. Maaari na silang mag-login gamit ang kanilang mobile number at mag-add to cart sa website ninyo para matanggap ninyo ang orders nila.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article