Paano magbabayad ang suki?

Modified on Fri, 03 Feb 2023 at 03:20 PM

Para sa bayad ng inyong suki, sila ay mag-babayad sa Kasari community leader nang diretso. Dito natin makukuha ang ating kita at tayo ang magbabalik ng base price sa Sarisuki.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article