What is Sarisuki?

Modified on Wed, 31 Jan 2024 at 01:45 PM

Ang Sarisuki ay isang community reselling platform kung saan maaari kayong kumita sa pagiging isang Ka-Sari Community Leader (CL) sa inyong communidad.


Sa itong negosyo, kayo ay maaaring mag-order ng produkto mula sa Sarisuki ng base price o CL price at i-benta ito ng may Suki price para magka-kita.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article