Ano ang credit limit?

Modified on Wed, 25 Oct 2023 at 03:23 PM

Ang credit limit ay magagamit ninyo pang puhunan sa inyong mga orders. Ito ay pahiram na amount na maaaring gamitin pansamantala para makapag-order muna at ma-approve ng orders. Ang ginamit na credit limit ay babayaran din ng mga Ka-Sari pagkatapos nang i-deliver ang items sa inyo.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article